PERIODE 2010/2011


Ketua Umum                                                        :    Thoat Abdillah            (XI IPA.4)
Ketua I                                                                :    Ficky Setia Permana     (XI IPA.4)
Ketua II                                                               :    Indra Hasanudin          (XI IPS.1)
Sekretaris Umum                                                   :    Miftah Nursari             (XI IPA.3)
Sekretaris I                                                           :    Meisya Nurjayanti        (XI IPA.3)
Sekretaris II                                                          :    Ardi                          (XI IPS.4)
Bendahara                                                            :    Iis Uswatun Hasanah   (XI IPA.1)
Wakil Bendahara                                                    :    Feri Ferdiyansyah        (XI IPS.2)
Kasi Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa        :    Dedeh Winangsih       (XI IPA.4)
Kasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara                  :    Handoko J.Pramono   (XI IPA.2)
Kasi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara                  :    Dadang Surahman     (XI IPA.2)
Kasi Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur                    :    Shamira Hasni            (XI IPS.1)
Kasi Organisasi, Pendidikan Politik, dan Kepemimpinan :    Ujang Sidik Priyanto    (XI IPS.4)
Kasi Ketrampilan dan Kewirausahaan                        :    Asep Ikbal                 (XI IPA.3)
Kasi Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi                    :    Tedi Rohadi               (XI IPS.5)
Kasi Persepsi, Apresiasi, dan Kreasi Seni                    :    Yuda Kadarus Pratama (XI IPS.2)

           

KEWAJIBAN DAN TUGAS

PENGURUS OSIS SMA NEGERI 1 CIKALONGWETAN


1.  Ketua Umum
•  Memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana.
•  Mengkoordinasikan semua rapat pengurus.
•  Menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh rapat pengurus.
•  Memimpin rapat.
•  Menetapkan kebijaksanaan dan mengambil keputusan berdasarkan rapat pengurus.  

2.  Ketua I dan Ketua II
•  Bersama-sama ketua menetapkan kebijaksanaan.
•  Memberikan saran kepada ketua dalam rangka pengambilan keputusan.
•  Menggantikan ketua jika berhalangan.
•  Membantu ketua melaksanakan tugas.
•  Bertanggungjawab kepada ketua.  

3.  SEKRETARIS UMUM
•  Membuat Program Kerja OSIS.
•  Membuat Laporan Pertanggungjawaban setiap enam bulan.
•  Membantu Ketua.
•  Membuat Surat Keputusan Serah terima Jabatan.  

4.  SEKRETARIS I
•  Membantu Ketua I.
•  Mengurusi Ekstern (mengenai surat masuk dan keluar).  

5.  SEKRETARIS II
•  Membantu Ketua II
•  Mengurusi intern (notulen rapat).    


6.  BENDAHARA
•  Mengurusi masalah keuangan OSIS.
•  Mencatat dan mengumpulkan bukti-bukti transaksi yang diperlukan.
•  Memberikan laporan keuangan kepada Ketua OSIS dalam jangka waktu tertentu.  

7.  WAKIL BENDAHARA
•  Menbantu bendahara dalam mengurusi keuangan OSIS.
•  Membantu bendahara dalam mencatat transakasi keuangan.  

8.  KETUA SEKSI
•  Mengkoordinasikan Subseksi-Subseksi di bawahnya.
•  Memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai Subseksi di bawahnya.
•  Mensukseskan kegiatan-kegiatan Subseksi di bawahnya.

SYARAT SYARAT KETUA OSIS
1.    Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2.    Terdaftar sebagai siswa/siswi SMA Negeri 1 Cikalongwetan
3.    Sanggup menjadi Ketua OSIS dengan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Ketua OSIS dengan sebaik-baiknya.
4.    Berprestasi, berdaya kreasi, dan inovatif.
5.    Jujur dan bertanggung jawab.
6.    Memiliki kemampuan dalam memimpin dan berorganisasi.
7.    Memiliki kharisma dan pergaulan yang luas.
8.    Berkelakuan baik.
9.    Memiliki keinginan yang kuat untuk memajukan sekolah dan OSIS.
10.    Bersedia memberikan loyalitasnya kepada sekolah dan OSIS.

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 CIKALONGWETAN
Jalan Raya Cikalongwetan No.57 Telp. 6971029
 
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
Nomor:427/827-SMA.01/CD.01/2011
 
Tentang
SUSUNAN PEMBINA, MPK, DAN PENGURUS OSIS
SMA NEGERI 1 CIKALONGWETAN
PERIODE 2010/2011
 
KEPALA SMA NEGERI 1 CIAMIS KABUPATEN BANDUNG BARAT
Mengingat    :    1.    Bahwa satu-satunya Organisasi Siswa di Sekolah adalah OSIS
2.    Bahwa Penanggung Jawab, Pembina OSIS sekolah ini adalah Kepala Sekolah,
wakil Kepala Sekolah dibantu oleh Dewan Guru sebagai Pembina OSIS.
3.    Bahwa agar OSIS melaksanakan tugas dan fungsinya maka perlu mensyahkan
dan melantik Majelis Perwakilan Kelas, Pengurus OSIS Periode 2010/2011.

Menimbang    :    1.    UU Nomor 20 Tahun 2003 : Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2.    UU Nomor 14 Tahun 2005 : Tentang Guru dan Dosen
3.    Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 dan 29 Tahun 1990
4.    Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 : Tentang Standar Nasional
Pendidikan
5.    Kepres Nomor 23 Tahun 1979
6.    Peraturan Pemerintah  RI Nomor 7 Tahun 2005 : Tentang Rencana Bangunan
Jangka Menengah Nasional
7.    Kep. Mendikbud Nomor 0461/U/1984 : Tentang Pembina Kesiswaan
8.    Kep. Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 :
Tentang Pembinaan Kesiswaan
 
Memutuskan
Menetapkan       :
 
Pertama    :    Memberhentikan dengan hormat Majelis Perwakilan Kelas (MPK) SMA
Negeri 1 Cikalongwetan periode 2009/2010 dan mengucapkan terima kasih
Atas  jasa yang telah disumbangkan ke sekolah ini
Kedua    :    Mengangkat Majelis Perwakilan Kelas (MPK) SMA Negeri 1 Cikalonwetan
periode 2009/2010
Ketiga    :    Memberhentikan dengan hormat Pengurus OSIS SMA Negeri 1 Cikalonwetan
periode 2009/2010 dan mengucapkan terima kasih atas jasa yang telah
disumbangkan ke sekolah ini
Keempat    :    Mengangkat Majelis Pengurus OSIS SMA Negeri 1 Cikalonwetan  periode
2010/2011
Kelima    :    Pengurus OSIS melaksankan tugas utama menyusun dan melaksankan
Program Kerja sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
(AD/ART) OSIS SMA Negeri 1 Cikalonwetan
Keenam    :    Mengangkat dan membentuk Pembina OSIS SMA Negeri 1 Cikalonwetan
 periode 2010/2011
Ketujuh    :    Majelis Perwakilan Kelas (MPK), Pengurus OSIS dan Pembina OSIS
bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah
Kedelapan    :    Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetepkan dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya
 
 
 
Lampiran 1
Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Cikalonwetan
Nomor : 427/827-SMA.01/CD.01/2011
 
 
SUSUNAN PEMBINA OSIS SMA NEGERI 1 CIKALONGWETAN
PERIODE 2010/2011
1.        Agus Saeful Muhram, S.Pd.    :    Kepala Sekolah
1.        Drs. Toto Sudarmodjo    :    Wakasek Kesiswaan
1.        Suyanto, S.Pd.    :    Wakasek Kurikulum
1.        Dudung, S.Pd.    :    Wakasek Sarana Prasarana
1.        Titin Setiatin,S.Pd.    :    Wakasek Kurikulum
1.        Herman Murtiana.
Rahmat Hidayat, S.Pd.
    :    Pembina OSIS
Pembina OSIS
1.        E. Kuswaya, S.Ag.
Hasanudin, S.Pd.    :    Pembina Sekbid Pembinaan Keimanan dan
Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Pa)
1.        Lies Nuraeni, S.Ag.    :    Pembina Sekbid Pembinaan Keimanan dan
Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Pi)
1.        Drs. Bambang Setyono    :    Pembina Sekbid Pembinaan Keperibadian
Unggul, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
1.        Drs. Muhammad Taufik    :    Pembina Sekbid Pembinaan Kepribadian dan
 Budi Pekerti Luhur
1.        Yuniar, S.Pd.    :    Pembina Sekbid Pembinaan Kualitas Jasmani,
 Kesehatan dan Gizi berbasis sumber gizi yang
 terdiversifikasi
1.        Drs. R. Pupu Subhan, M.Pd.    :    Pembina Sekbid Pembinaan demokrasi, hak
asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan
hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam
konteks masyarakat.
1.        Iim Imansyah, M.Pd.    :    Pembina Sekbid Pembinaan Kreativitas,
keterampilan dan kewirausahaan
1.        Hendar Herniawan, S.Pd.    :    Pembina Sekbid Pembinaan Prestasi alademik,
seni, olahraga sesuai dengan bakat dan minat
1.        Endah Rahayu D., M.Pd.    :    Pembina Sekbid Pembinaan Apresiasi Sastra
dan Kreasi Seni Budaya
1.        Wendi Budiman, A.Md.    :    Pembina Sekbid Pembinaan Teknologi
 Informasi dan Komunikasi (TIK)
1.        Euis R Sakinah, S.Pd.    :    Pembina Sekbid Pembinaan Komunikasi
dalam Bahasa Inggris
 
 
 
Lampiran
Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ciamis
Nomor : 427/827-SMA.01/CD.01/2009
 
 
SUSUNAN PENGURUS MPK SMA NEGERI 1 CIAMIS PERIODE 2009/2010
 
BADAN PENGURUS HARIAN (BPH)
1.        WILDAN SYAHRIZAL A.    (XI IPA 4)    Ketua Umum, merangkap anggota
1.        RIO MARTIAN D.    (XI IPA 3)    Wakil Ketua, merangkap anggota
1.        PEBI NURADIANSYAH    (XI IPA 2)    Sekretaris, merangkap anggota
1.        PERANIKA VERI NURANTI    (XI IPA 2)    Bendahara, merangkap anggota
 
 
KOMISI-KOMISI
 
KOMISI A
1.        ISMAIL SATRIO WIBOWO    X-E    Ketua Komisi A, merangkap anggota
1.        INA RAHMAWATI    X-B    Sekretaris Komisi A, merangkap anggota
1.        RINI SELVINA    X-C    Anggota
1.        RATNA JUWITA    XI IPS 1    Anggota
1.        REFI RIZKY RAMADIAN    X-E    Anggota
1.        ANGGA GUMILAR    X-G    Anggota
1.        YAYA NUGRAHA    X-H    Anggota
1.        RIZKA KHAERUNISA    XI IPS 1    Anggota
1.        IRMA NURAENI HIDAYAT    XI IPA 3    Anggota
1.        IDA YULIA SUMARTINI    X-I    Anggota
1.        DEVI LISDIANI    X-I    Anggota

KOMISI B
1.        RISTIN HARYANTI    XI IPA 4    Ketua Komisi B, merangkap anggota
1.        FRISKA RISFIANI    X-C    Sekretaris Komisi B, merangkap anggota
1.        WULAN SRI WAHYUNI    X-D    Anggota
1.        LAILA LIBYA    X-F    Anggota
1.        R. BIMO HARYO WICAKSONO    X-F    Anggota
1.        RIZKY ABY KHARISMAWAN    XI IPS 1    Anggota
1.        ADHI BRAMAWANGI    XI IPA 1    Anggota
1.        ZAHIRAH FAUZIYYAH    XI IPA 5    Anggota
1.        GINASYA OKTIVIANI    XI IPS 2    Anggota
1.        WIDYA AYU    XI IPA 5    Anggota
 
KOMISI C
1.        ASEP ANDRI FAUZI    X-G    Ketua Komisi C, merangkap anggota
1.        SHOFA AFIYAH    X-A    Sekretaris Komisi C, merangkap anggota
1.        IIS RAHMAYANI    X-A    Anggota
1.        MOHAMAD SYARIF G    X-H    Anggota
1.        ADE NIA SRI    XI IPA 1    Anggota
1.        LIA ADIYANTI ARNAS    XI IPS 2    Anggota
1.        NISA FAZIYAH AGUSTINI    XI IPS 3    Anggota
1.        MEGA DEVEGA ARVIANY    XI IPS 4    Anggota
1.        MOHAMAD AGUS SAFARUDIN    XI IPS 4    Anggota
1.        MUHAMMAD KHARISMA    X-D    Anggota
 
 
Lampiran
Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ciamis
Nomor : 427/827-SMA.01/CD.01/2009
 
SUSUNAN PENGURUS OSIS SMA NEGERI 1 CIAMIS PERIODE 2009/2010
1.        Ketua Umum    ACEP LUKI LUKMAN HAKIM    XI IPA 5    IRM
1.        Ketua 1    ADITYA SURYA SUBAKTI    XI IPA 5    KIR
1.        Ketua 2    HAFIDZA ANDINI GADIS MAULANI    XI IPA 2    CBS-1
1.        Sekretaris Umum    ANISA KURNIAWATI    XI IPA 5    IR
1.        Sekretaris 1    WULAN MUSTIKA    XI IPA 1    KIR
1.        Sekretaris 2    HADIAN IMAM    X-D    IRM
1.        Bendahara Umum    LUGINA QOLBY JANARI    XI IPA 2    CBS-1
1.        Bendahara 1    RIRI NIDYA B    X-I    CBS-1

Sekbid-Sekbid
A. Sekbid Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
1.        SYAFRUDIN    XI A 3    Ketua Sekbid
1.        ROSYID NURMAJID    XI S 2    Anggota
1.        GALUH BAHARI    X-D    Anggota
1.        PUPU PARHANI    X-C    Anggota
1.        DISA PRAWIDASARI    X-A    Anggota
 
B. Sekbid Pembinaan Keperibadian Unggul, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
1.        TENDI    XI A 2    Ketua Sekbid
1.        GUMILANG T.A    XI A 5    Anggota
1.        EUIS TITA N    XI A 5    Anggota
1.        IRA MAYA    XI A 1    Anggota
1.        NISA NOVITA    X-A    Anggota
1.        KEVIN F.P    X-I    Anggota
1.        BAGJA B.G    X-C    Anggota
 
C. Sekbid Pembinaan Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur
1.        INDRA KARIM NUGRAHA    XI IPA 2    Ketua Sekbid
1.        TIA OKTAVIANI    XI IPS 4    Anggota
1.        AGIS MARTA RAMDANI    X-E    Anggota
1.        RATNA PUJIASIH    X-B    Anggota
1.        ASRI MEIDAWATI         Anggota
1.        WULAN RATNASARI         Anggota
 
D. Sekbid Pembinaan Kualitas Jasmani, Kesehatan dan Gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi
1.        CICI SRI AWALIAH    XI A 5    Ketua Sekbid
1.        M. GHIYAS AL FARISI    XI A 5    Anggota
1.        APRILIA DEWI    XI A 2    Anggota
1.        EKA ANISA R    X-B    Anggota
1.        ANNIDA AMALIA    XI IPS 4    Anggota
1.        IKA SARTIKA    XI A 5    Anggota
1.        LEGASARI PUTRI          
 
E. Sekbid Pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan
toleransi sosial dalam konteks masyarakat
1.        SHERLY ARTADITA    XI A 1    Ketua Sekbid
1.        FADLAN MAULANA    X-I    Anggota
1.        ORIZA STEPANUS    XI A 2    Anggota
1.        ANGGIA TEDJA    X-F    Anggota
1.        IIN INAYAH    XI A 2    Anggota
1.        YUFI PERMATASARI    X-D    Anggota
 
F.  Sekbid Pembinaan Kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan
1.        SISKA DARA A    XI A  1    Ketua Sekbid
1.        DEA TRESNA    X-D    Anggota
1.        ANABELLA RATNA PUSPASARI    X-B    Anggota
1.        EFFI R. NURAZIZAH    X-A    Anggota
1.        LUSY PEBRIANTI    X-A    Anggota
 
G. Sekbid Pembinaan Prestasi alademik, seni, olahraga sesuai dengan bakat dan minat
1.        BAYU SETIADI    XI A 1    Ketua Sekbid
1.        ASTRI FELLA    XIA 2    Anggota
1.        GHEA K. F.    X-D    Anggota
1.        NENG ERNI SUHARTINI    X-D    Anggota
1.        GERALD A.P    XI S 3    Anggota
1.        YAHYA R.L    X-H    Anggota
1.        ADITYA NUGRAHA    X-E    Anggota
1.        NURFAZAR    XI S 2    Anggota
1.        ASISAL N.J    X-A    Anggota
1.        DEVI AGUS    X-I    Anggota
 
H. Sekbid Pembinaan Apresiasi Sastra dan Kreasi Seni Budaya
1.        CHAIRUNNISA    XI A 4    Ketua Sekbid
1.        ATIK PUTRI U    XI A 4    Anggota
1.        ILMA AMALIA    XI A 5    Anggota
1.        LARASATI DIAN    X-I    Anggota
1.        SUCILANA RIZKI ILHAMIS    X-I    Anggota
1.        AYU SRI MARDIANA    XI S 1    Anggota
1.        ILHAM WAHYU GUMILAR    X-E    Anggota
 
I. Sekbid Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
1.        M.IKBAL    XI A 3    Ketua Sekbid
1.        GANJAR MUHAMAD SOLEH    XI S 4    Anggota
1.        FAZAR MAULANA HASAN    XI A 3    Anggota
1.        INDRA W    XI S 4    Anggota
1.        LUTFI FITRI DINA LESTARI    X-A    Anggota
1.        LITA KODARIAH    X-A    Anggota
1.        TOPAN KURNIA    X-I    Anggota
 
J. Sekbid Pembinaan Komunikasi dalam Bahasa Inggris
1.        DINI KANDARINA    XI A 1    Ketua Sekbid
1.        THEA WIDI    XI A 3    Anggota
1.        THANIA SANDRA NOVELA    X-H    Anggota
1.        WINI WELANI    X-F    Anggota
1.        ROBBY FAKHRUL NUR FIRMAN    X-F    Anggota
1.        YESSI ISMI WULANDARI    X-H    Anggota
1.        DESI KARTINI    X-F    Anggota
 
Ditetapkan di  : Ciamis
Pada tanggal   : 2 November 2009
Kepala SMA Negeri 1 Ciamis
 
ttd
 
Drs. H. Romli Syarif, MM
NIP. 19510603 198003 1 008
 
 
Tembusan ini disampaikan kepada Yth :
1.    Dirjen Dikdasmen UP. Direktur Pembinaan Kesiswaan Depdiknas Jakarta
2.    Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Bandung
3.    Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
4.    UPTD Pendidikan Kecamatan Ciamis
5.    Kepala SMA/SMK Negeri se-Kabupaten Ciamis
6.    Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksankan
7.    Arsip

PROGRAM KERJA OSIS
PERIODE 2008/2009
I. PROGRAM POKOK
1. Perayaan Hari Ulang Tahun SMA Negeri 3 Semarang ke-130
    Waktu : November 2008
    Tempat : SMA Negeri 3 Semarang
2. Widya Wisata
    Waktu : Januari 2009
    Tempat : Pulau Bali
3. Latihan Kepemimpinan Siswa I OSIS SMA Negeri 3 Semarang
    Waktu : Februari 2009
    Tempat : SMA Negeri 3 Semarang
4. Pelantikan Anggota Bersama
    Waktu : Februari 2009
    Tempat : Bantir, Sumowono
5. Latihan Kepemimpinan Siswa II OSIS SMA Negeri 3 Semarang
    Waktu : Mei 2009
    Tempat : SMA Negeri 3 Semarang
6. Masa Orientasi Siswa
    Waktu : Juli 2009
    Tempat : SMA Negeri 3 Semarang
7. Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-63
    Waktu : Agustus 2008
    Tempat : SMA Negeri 3 Semarang
8. Latihan Dasar Kepemimpinan OSIS SMA Negeri 3 Semarang
    Waktu : menyesuaikan
    Tempat : SMA Negeri 3 Semarang
9. Serah Terima Jabatan Kepengurusan OSIS SMA Negeri 3 Semarang
    Waktu : November 2008
    Tempat : SMA Negeri 3 Semarang
II. PROGRAM RUTIN
1. Pertemuan Intern Pengurus Inti OSIS SMA Negeri 3 Semarang
    a. Rapat Rutin Pengurus Inti OSIS SMA Negeri 3 Semarang
        Waktu : Seminggu sekali
        Tempat : Sekretariat OSIS
    b. Rapat Koordinasi
        Waktu : menyesuaikan
        Tempat : Sekretariat OSIS
    c. Rapat Insidental
        Waktu : menyesuaikan
        Tempat : Sekretariat OSIS
2. Rapat Besar Pengurus OSIS SMA Negeri 3 Semarang
    Waktu : Awal 3 bulan, tengah tahun, dan akhir tahun masa jabatan
    Tempat : menyesuaikan
3. Laporan Keuangan OSIS kepada Pembina dan MPK
    Waktu : setiap bulan
    Tempat : menyesuaikan
III. PROGRAM INSIDENTAL
1. Menerima Studi Banding / Kunjungan dari Sekolah lain
    Waktu : menyesuaikan
    Tempat : SMA Negeri 3 Semarang
2. Mengadakan Studi Banding / Kunjungan ke Sekolah favorit lain
    Waktu : menyesuaikan
    Tempat : menyesuaikan
3. Mengadakan Bakti Sosial
    Waktu : menyesuaikan
    Tempat : Panti Asuhan dan Badan Sosial
4. Mengadakan Bakti Pelajar
    Waktu : menyesuaikan
    Tempat : SMA Negeri 3 Semarang
5. Mengadakan Temu Antar Kelas / Classmeeting
    Waktu : setiap akhir semester
    Tempat : SMA Negeri 3 Semarang
6. PENSAGA
    Waktu : menyesuaikan
    Tempat : SMA Negeri 3 Semarang
7. Mengadakan Kegiatan Kasi OSIS
    Waktu : menyesuaikan
    Tempat : SMA Negeri 3 Semarang
8. Mengadakan Perpisahan kelas XII
    Waktu : menyesuaikan
    Tempat : menyesuaikan

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Language

Arabic Chinese (Simplified) English French German Japanese

 

PROFIL

Profil SMAN 1 Cikalong Wetan, selengkapnya tentang SMAN 1 Cikalong Wetan

 

BERITA TERBARU

Berita terkini di SMAN 1 Cikalong Wetan. Informasi terbaru dari kegiatan sekolah.

 

 

GURU

Tentang guru dari SMAN 1 Cikalong Wetan. Selengkapnya tentang tenaga pengajar.

 

SARANA & PRASARANA

Tentang fasilitas di SMAN 1 Cikalong Wetan.

 

 

SISWA

Tentang siswa dari SMAN 1 Cikalong Wetan. Segala sesuatu yang menjelaskan siswa.

 

PRESTASI

Prestasi dari SMAN 1 Cikalong Wetan, yang pernah dicapai oleh sekolah dan guru serta para siswa.